ESPA

Terms & Conditions

Όροι κράτησης

1. Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας.
2. Η φόρμα κράτησης είναι αίτηση για κράτηση και δεν υπάρχει καμία
δέσμευση από μέρους σας ή από τη μεριά του Camping Bungalows
Kouyoni.
3. Μετά τη επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας δωματίων από το Camping
Bungalows Kouyoni θα σας δοθεί τραπεζικός λογαριασμός για την
πληρωμή της προκαταβολής.
4. Η κράτησή σας ισχύει μόνο μετά από την κατάθεση προκαταβολής του
30% του συνολικού ποσού ή άλλου ποσού που θα συμφωνηθεί με το
τμήμα κρατήσεων και επιβαρύνεστε με όλα τα τραπεζικά έξοδα.
Αλλαγές στις ημερομηνίες γίνονται δεκτές έως ένα μήνα μετά την
κατάθεση της προκαταβολής.
5. Η προκαταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την αποστολή fax ή email
της τραπεζικής κατάθεσης στο 2371 0 52052 η στο
info@kouyoni.gr αντιστοίχως .
6. Οι πελάτες που δεν έχουν κάνει κράτηση, εξυπηρετούνται με την άφιξή
τους από το τμήμα υποδοχής, ανάλογα με την ημερήσια διαθεσιμότητα.
7. Γίνονται κρατήσεις για συγκεκριμένα ή γειτονικά δωμάτια κατόπιν
συνεννοήσεως και αναλόγως της διαθεσιμότητας.
8. Το δωμάτιό σας σας θα είναι διαθέσιμη μετά τις 13:00. Σε περίπτωση
άφιξής σας νωρίτερα, το αυτοκίνητο παραμείνει στο παρκινγκ.
9. Η παράδοση δωματίου και το κλείσιμο του λογαριασμού σας πρέπει να
γίνεται το αργότερο μέχρι τις 12:00. Διαφορετικά χρεώνεστε επιπλέον
διανυκτέρευση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνετε στους
χώρους του κάμπινγκ μετά την παράδοση του δωματίου και την
εξόφληση του λογαριασμού ,κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,
επιβαρύνεστε με το κόστος της υπηρεσίας «Διημέρευση» και το
αυτοκίνητο παραμείνει στο πάρκινγκ.
10. Τα κατοικίδια γίνονται δεκτά με συγκεκριμένους όρους και όχι στα
δωμάτια παρά μόνο στο camping. Σε κάθε περίπτωση που
δημιουργούν προβλήματα (ενοχλητικά γαυγίσματα, ακαθαρσίες,
είσοδος στη θάλασσα, ή κυκλοφορούν ελεύθερα) θα είναι λόγος για
ακύρωση της κράτησης. .
11. Ενημερωθείτε για το γενικό κανονισμό λειτουργίας του Camping
Bungalows Kouyoni. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει
την παραμονή σας σε περίπτωση παράβασης των όρων του
κανονισμού.
12. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις θέσεις κάμπινγκ γίνεται με χρέωση
καθώς συνδέεστε με μετρητή ρεύματος. Φροντίστε να είστε
εφοδιασμένοι με καλώδιο και μπαλαντέζα τουλάχιστον 10μ.
13. Η παράταση της διαμονής σας δεν είναι πάντα εφικτή. Το Camping
Bungalows Kouyoni δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι πελάτες θα
παραμείνουν στην ίδια θέση ή το ίδιο δωμάτιο, παρ όλη την
προσπάθεια που θα καταβληθεί.
14. Φιλοξενούνται απoκλειστικά άτομα άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες
κάτω των 18 φιλοξενούνται μόνο με την ταυτόχρονη παρουσία
κηδεμόνων καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους.
Ακυρωτική πολιτική
1. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σας, επιστρέφεται η
προκαταβολή μόνο όταν η ακύρωση γίνει 14 ημέρες πριν από την
προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης.
2. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε λιγότερο από 14 ημέρες
επιβαρύνεστε με το 50% του ποσού της προκαταβολής, ενώ σε
ακύρωση σε λιγότερο από 5 ημέρες η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ του
Camping Bungalows Kouyoni.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της
παραμονής σας επιβαρύνεστε με το 50% του υπολοίπου ποσού για το
διάστημα που δηλώσατε και εφόσον ενημερώσετε το Τμήμα Υποδοχής
τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Διαφορετικά χρεώνεστε ολόκληρο το
ποσό της συμφωνηθείσας διαμονής.

Terms and Conditions

1. Fill in the fields on the form.
2. The reservation form is an application for reservation and there is no
commitment on your part or the Camping Bungalows Kouyoni part.
3. After the availability of positions is confirmed by the Camping
Bungalows Kouyoni personnel, you will be given a bank account for the
deposit.
4. Your reservation is only valid after the deposit of 30% of the total
amount or other amount agreed upon with the reservation department
and you will be charged with all expenses of the Bank. Changes to the
dates are accepted up to one month after the transfer of the deposit.
5. The deposit should be evidenced by sending the bank deposit via fax
or e-mail to 2371 052052 or info@kouyoni.gr respectively.
6. Guests who have not made a reservation are served upon arrival by
the reception department, depending on daily availability.
7. Guests who are interested for a shorter or longer period of time are
served upon arrival by the reception department, depending on daily
availability.
8. Reservations for specific or neighboring rooms are possible after
conciliation.
9. Your room will be available after 13:00. In case you arrive earlier, the
car remains at the outside Parking of the Camping Bungalows Kouyoni.
10. During July and August, in case you wish to stay at the Camping
Bungalows Kouyoni after the delivery of the room and the payment of
the bill, you will be charged with the cost of the service “day use” and
the car will remain at the outside Parking of the Camping Bungalows
Kouyoni.
11. Pets are welcome on certain terms, pets are not allowed on the rooms.
Any case they cause problems (annoying barking, waste, going into the
sea or moving around off-leash) will be a reason for cancelling the
reservation.
12. At the campsites the power supply is charged as you connect to an
electricity controller. Make sure you have a cabler at least 10m.
13. Extending your stay is not always feasible. Camping Bungalows
Kouyoni personnel cannot guarantee that customers will remain at the
same pitch or the same room despite the personnel’s effort.
14. Only guests over 18 years old can be hosted. Younger guests must be
accompanied by their parents throughout their entire stay.
Cancellation Policy
1. In case you cancel your reservation, the deposit shall be refunded only
if the cancellation has been performed 14 days prior to the scheduled
arrival date.
2. In case you cancel your reservation less than 14 days prior to the
scheduled arrival date, you will be charged 50% of the amount of the
deposit. In case you cancel your reservation less than 5 days prior to
the scheduled arrival date, the deposit will not be returned.
3. In case of cancellation of the reservation during your stay, you will be
charged 50% of the remaining amount for the period that you stated
and if you notify the reception Department at least 24 hours in
advance. Otherwise you are charged the entire amount of the agreed
stay.